Báo cáo thường niêm năm 2015 của công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Danh sách ban điều hành công ty năn 2015.

Chi tiết xem tại đây: PHỤ LỤC SỐ 04- BC thường niên theo TT 155

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH