1. Báo cáo tình hinh Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, số 25/HĐQT/HNHP/2015, ngày 23 tháng 7 năm 2015.

2. Danh sách cổ đông nội bộ

Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo tinh hình QT 6 tháng 2015

danh sách cổ đông nội bộ và danh sách người có liên quan