Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2015.

Chi tiết xem tại đây: BCTH quản trị 2015