Annual Report

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHO NĂM BÁO CÁO 2016 Chi tiết xem tại đây:Báo…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Báo cáo thường niêm năm 2015 của công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Danh sách ban điều hành công ty…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ban giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Tất cả các số liệu đã…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2015

1. Báo cáo tình hinh Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, số 25/HĐQT/HNHP/2015, ngày 23 tháng 7 năm 2015. 2. Danh sách…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2012.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (ban hành theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2014 đã được kiểm toán       Chi tiết…

1 2 3 4