Public Notices

HỦY BỎ ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin…

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng….

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã diễn ra Đại hội…

THÔNG BÁO MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông…

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo danh sách cổ đông nhà nước năm 2017. chi tiết xem tại đây: DS…

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo các văn bản Tờ trình liên quan…

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2016 trình Đại Hội Đồng Cổ…

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO GIÁM ĐỐC, BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình công ty năm 2016…

1 2 3 6