Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Đơn xin miễn nhiệm của Bà Cao Thanh Dung
Chi tiết Biên bản, nghị quyết và đơn đề nghị của Bà Cao Thanh Dung: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐ CĐ-19/4/2017