Biên bản được thông qua đại hội vào ngày 14/4/2016

Chi tiết xem tại đây: BB đại hội 2016