Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Sau thủ tục nghi thức là tiến trình của Đại hội.