Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2017. Danh sách đề cử, ứng cử là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và bà Phạm Thu Thủy.