Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Chi tiết xem tại đây:

1. Tờ trình  chọn công ty kiểm toán 2015

2. Tờ trình BC tài chính và phân phối lợi nhuận 2014