Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

I.Thời gian tổ chức Đại hội:

–         Đại hội bắt đầu: 08h00’ ngày 30 tháng 03 năm 2011

–         Đại hội kết thúc: 11h30’ ngày 30 tháng 03 năm 2011

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

–         Phòng 302, tầng 3, Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng

Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng – Hải Phòng

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

08h00’ – 08h30’ Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

08h30’ – 09h00’

Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ CT

 

09h00’ – 09h10’

– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 

– Báo cáo tư cách cổ đông, cơ cấu cổ đông, đại diện cổ đông và Nội quy Đại hội.

 

Ban tổ chức

 

 

09h10’ – 09h15’

– Giới thiệu các thành viên Chủ tịch đoàn (số lượng và tên dự kiến) 

– Giới thiệu các thành viên Thư ký đoàn (số lượng và tên dự kiến)

 

Chủ tịch HĐQT

 

09h15’ – 09h20’

– Thông qua chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn

09h20’ – 09h30’

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011

Bà Thủy – GĐ Công ty

 

09h30’ – 09h45’

– Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010, kế hoạch tài chính năm 2011. Công bố báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

 

Bà Dung – KTT

09h45’ – 10h00’ – Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010.

Bà Mỹ – nguyên TB kiểm soát

 

 

 

 

10h00’ – 10h20’

– Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2010 và phương hướng năm 2011; 

– Dự kiến mức chi trả cổ tức cho cổ đông, mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 và một số nội dung khác về công tác quản lý điều hành;

– Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011.

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

10h20’ – 11h00’

– Thảo luận

Chủ tịch đoàn

11h00’ – 11h10’

– Đại biểu cấp trên phát biểu  

11h10’ – 11h20’

– Thông qua Nghị quyết Đại hội bằng biểu quyết

Chủ tịch HĐQT

11h20’ – 11h30’

– Thông qua Biên bản Đại hội

Thư ký đoàn

11h30’

– Tổng kết, bế mạc Đại hội

Chủ tịch đoàn