Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng công bố thông tin về Ông Phạm Quốc Khánh.

Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin Phạm Quốc Khánh – PGĐ