Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo danh sách cổ đông nhà nước năm 2017.

chi tiết xem tại đây: DS Cổ đông lớn CK 2017