Đề cử thành viên hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 (bầu thay thế). Ông Trần Đình Thanh, sinh năm 1966.

Chi tiết xem tại đây:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT