Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: Điều lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây:

Điều-lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội -Hải Phòng