Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xem tại đây: Dự thảo Nghị quyết ĐH 2017