Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng dự thảo sửa đổi bản Điều lệ công ty và
Điều lệ này sẽ được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 14/04/2016.

Chi tiết xem tại đây: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ