Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017)