Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã được thông qua đại hội ngày 14/4/2016.

Chi tiết Nghị Quyết xem tại đây: NQ ĐẠI HỘI 2016