Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Nghị quyết thông những vấn đề quan trọng như chỉ tiêu kế hoạch và kế hoạch tài chính của năm 2014.