Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng, trân trọng thông báo chi trả cổ tức năm 2015