Danh sách cổ đông Công ty đã được chốt tại thời điểm 26/08/2010 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——– ———

Hải Phòng, ngày 17  tháng 05  năm 2011

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và năm 2011, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đang phối hợp cùng Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tiến hành các thủ tục đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty như sau:

Danh sách cổ đông Công ty đã được chốt tại thời điểm 26/08/2010 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong thời gian này sẽ dừng toàn bộ việc chứng nhận chuyển nhượng sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tới khi hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết thì việc lưu ký và quản lý cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vậy xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng biết và thực hiện.

Đại diện công bố thông tin

Giám Đốc

( Đã ký )

Tạ Thu Thủy