Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo đến các Cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Thông báo Tạm ứng cổ tức năm 2016.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐ CĐ) thường niên năm 2017 và ngày đăng ký cuối cùng 22 tháng 3 năm 2017. Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức  năm 2016 bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2017

Chi tiết xem tại thông báo số 07/BHN-HP/2017: TB số 7 về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐ CĐ

Chi tiết thông báo số 08/BHN-HP/2017: TB số 8 ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức 2016