Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
1
Thời gian: 8h00 thứ Tư, ngày 30 tháng 03 năm 2011
2. Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng – số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng – HP

3. Nội dung Đại hội:
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2010, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2011;
– Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011;
– Các vấn đề khác
4. Điều kiện tham dự:
– Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng ngày 26/08/2010.

Lưu ý:

– Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND.

– Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp). Thời hạn nộp giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 26/03/2011 tại Phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Điện thoại: 031. 3 853 680

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp
Trân trọng./. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký)

 

 


Nguyễn Tuấn Phong