Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.
Đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1976 tại Hải Phòng.