Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016.

Chi tiết xem tại đây: Giải-trình-báo-cáo-TC-2016