Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Viết Sắc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 là Ông Khoa Phi Hùng.

Chi tiết: Hủy bỏ ủy quyền với Ông Lê Viết Sắc

Chi tiết: Giấy ủy quyền người công bố thông tin từ ngày 01/01/2018

Chi tiết: Bản cung cấp thông tin người công bố thông tin từ ngày 01/01/2018