Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.
Chi tiết xem tại đây: Nghị quyết 02-2020 HĐQT