Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

Chi tiết xem tại đây: NQ 03 2020 HĐQT