Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng về việc thanh toán cổ tức năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: NQ 04 thanh toán cổ tức năm 2020