Nghị quyết cuộc họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng về ”Kết quả sản suất kinh doanh 2019, phân chia cổ tức 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2019″.

Chi tiết xem tại đây: NQ 01-2020 HĐQT