Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp cùng các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

chi tiết xem tại đây:Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 NQ ĐHĐCĐ năm 2019 Các tờ trình ĐHCĐ 2019 Báo cáo  và tài liệu ĐHCĐ-2019