Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sign

                                    Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sign