Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông những nội dung chính đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 12/05/2021:

  • Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động
  • Quy chế quản trị nội bộ
  • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  • Quy chế Tổ chức hoạt động của ban kiểm soát
  • Thông báo thay đổi nhân sự ban kiểm soát

 Chi tiết xem tại đây:
Biên bản ĐHĐCĐ 12.05.21 sign

Nghị quyết ĐHĐCĐ 12.5.21

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

Thông báo thay đổi nhân sự số 39

Thông báo thay đổi nhân sự số 40

Thông báo thay đổi nhân sự số 41