Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Tạ Thu Thủy; Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Đình Đức và bầu ông Trần Văn Trung – Giám đốc công ty trúng cử vào Thành viên HĐQT; Bà Ngô Thị Lý – Chuyên viên Phòng Tài chính Tổng công ty trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Xin gửi tới Quý cổ đông của công ty NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 đã được trình bày dự thảo tại Đại hội.

Chi tiết sau đây: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2022 SIGN; THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BKS 2022 SIGN