Phiếu đề cử ủy viên HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ iii (2013-2017)