Phiếu đề cử ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ III (2013-2017)