Dự thảo quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2016, cùng các tờ trình tại đai hội.

chi tiết:

  1. dự thảo và quy chế ĐH 2016

      2. tờ trình 2016