Quyết định về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký Quyết định số 24/QĐ.HĐQT-HABECO và Quyết định số 140/HABECO-HĐQT.