Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông  Báo cáo tài chính và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua, Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng 5 nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng .

Chi tiết: BÁO CÁO KQ TÀI CHÍNH năm 2017

Tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần bia Hà Nội hải Phòng