Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:
– Tỷ lệ chi trả: 4%/mệnh giá, tương đương 400 đồng/ cổ phần (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân)
– Thời gian: từ 27/11/2020
Chi tiết xem tại đây: TB chi trả cổ tức sign