Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi Cổ đông: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem tại đây:
Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội cổ đông sign

tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021-1 sign

tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021-2 sign