Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về việc thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Công Tín, kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2022 không là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty. Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 07 tháng 03 năm 2022 là Bà Trần Dương Ánh Tuyết.

Chi tiết xem tại đây:

CV Công bố thông tin

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

bản cung cấp thông tin