Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Khoa Phi Hùng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 không là người công bố thông tin của công ty. Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 là Ông Lê Công Tín.

Chi tiết:Tài liệu người công bố thông tin Ông Lê Công Tín