Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi cổ đông thông báo thay đổi nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thay đổi bổ sung sign