Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng.

Thời gian từ 7h30, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 5 toàn nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

Chi tiết:Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niêm năm 2019 BHP