Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 26/4/2018 và dự kiến thanh toán 9/5/2018.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Bia HP