Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2020 và dự kiến thanh toán 27/11/2020.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng