Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020 . Ngày đăng ký cuối cùng 08/11/2021.

Chi tiết xem tại đây:

TB 77 về ngày đăng ký cuối cùng

NQ 04 thanh toán cổ tức năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ 12.5.21