Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 . Ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022.

Chi tiết xem tại đây:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng sign

NQ 01 về chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sign